8.16.2015

Ando Tsuneo (8 dan Yoshinkan Aikido).Hidden Aikido details.

No hay comentarios :

Sensei Ando Tsuneo teaching hidden details in Aikido movements.

No hay comentarios :

Publicar un comentario